top of page

AVÍS LEGAL POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIICE), JOSEP MONT I FILLS S.L., CIF: B17536582, domicili a C/Pirineus 6, 17230 Palamós (Girona) i adreça electrònica info@josepmontifills.com, manifesta que són de la seva propietat:

-          El domini web  http://josepmontifills.com/ 

-          Els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:

o   Facebook: https://www.facebook.com/josepmontifills/

o   Instagram: https://www.instagram.com/josepmontifills/

 Que JOSEP MONT I FILLS S.L. consta inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 1.148, Foli 104, Fulla GI-20.351 inscripció 1ª.

 JOSEP MONT I FILLS S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

 JOSEP MONT I FILLS S.L.  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, JOSEP MONT I FILLS S.L.  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans online.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  de JOSEP MONT I FILLS S.L estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.  

Les pàgines d'Internet o xarxes socials  de JOSEP MONT I FILLS S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de JOSEP MONT I FILLS S.L o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de JOSEP MONT I FILLS S.L. .

 

 De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. 

XARXES SOCIALS 

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb JOSEP MONT I FILLS S.L i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, JOSEP MONT I FILLS S.L tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que JOSEP MONT I FILLS S.L pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.  

Les actuacions que realitzi JOSEP MONT I FILLS S.L podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de JOSEP MONT I FILLS S.L en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.  

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes. 

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:  

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms 

Instagram : https://help.instagram.com/ 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota responsabilitat de JOSEP MONT I FILLS S.L amb CIF B17536582 i domicili a C/Pirineus 6, 17230 Palamós (Girona) :  

 - Formulari de Contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

-Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de  la interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.  

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:  

·        D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.  

·        Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes. 

·         Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

·        Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.  

·        Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal. 

·        Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.  

·         No ser objecte de decisions individuals automatitzades:    
L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.  

  Aquestes peticions caldrà que es faci a C/ Pirineus 6, 17230 Palamós (Girona) o a info@josepmontifills.com.  

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat de JOSEP MONT I FILLS S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.  

Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per JOSEP MONT I FILLS S.L per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.  

 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari. 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de JOSEP MONT I FILLS S.L  l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de JOSEP MONT I FILLS S.L.   

JOSEP MONT I FILLS S.L no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. JOSEP MONT I FILLS S.L poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 

 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. 
Josep Mont i Fills S.L
 
Telf. 872 202017
Móvil. 639 917 145 / 699 466 391                                                                                     

info@josepmontifills.com                                   
 
 
 
Home - Serveis - Nosaltres - Projectes - Contacte

Telf. 872 20 20 17         
info@josepmontifills.com

bottom of page